Objectius


En relació als trets identificatius de l'Institut, el Centre té com objectius generals:
 • Contribuir al desenvolupament integral de l'alumnat del Centre tant amb l'aspecte intel·lectual com físic i humà
 • Procurar la projecció del Centre a l'exterior i la seva relació amb altres institucions
Aquests objectius els inscriurem en els següents àmbits:

· Àmbit pedagògic

- Relatiu als continguts:
 • Aprenentatge significatiu dels continguts de les matèries.
 • Desenvolupament de la capacitat d'interrelació entre les diferents matèries i aplicació a altres àrees dels coneixements adquirits.
 • Domini de la comprensió audiovisual, oral i escrita, incidint especialment en:
  • L'ortografia
  • La claredat, precisió i coherència en l'expressió
  • La lectura comprensiva i crítica
  • La presentació adequada de treballs i exàmens
Tots els departaments i seminaris seran responsables de l'acompliment d'aquests objectius, independentment de les seves matèries específiques.

- Relatiu a l'opció metodològica:
 • Adquisició d'hàbits de treball intel·lectual
 • Desenvolupament de la capacitat d'observació i recerca da la informació
 • Desenvolupament del raonament lògic i de l'esperit crític
 • Foment de la creativitat
 • Potenciació del treball en equip per aconseguir, entre d'altres coses, una actitud solidària i cooperativa
 • Desenvolupament de la responsabilitat i l'esforç personal
 • Desenvolupament de la capacitat d'aplicació dels coneixements adquirits a situacions reals i de defensa de les idees, projectes i conclusions
Els objectius anteriors aniran encaminats a aconseguir fer de l'alumnat subjectes actius del procés educatiu.

- Relatiu a les conductes:

És objectiu essencial d'aquest Institut el que les persones que hi conviuen es relacionin en un marc de tolerància i solidaritat. Per aconseguir aquest objectiu general es fomentarà:
  • El respecte a les persones
  • La no discriminació per raó de sexe, raça, religió o llengua
  • El desenvolupament dels hàbits de salut i higiene
  • El respecte al medi ambient social amb especial èmfasi en la cura de les instal·lacions i materials del Centre i de l'entorn

· Àmbit de gestió i participació

- De projecció interna:

Fomentar que alumnat, professorat, mares i pares i personal no docent intervinguin en la gestió del Centre a través dels òrgans que els hi són propis. Aquest Institut tindrà com a objectiu fonamental estimular la participació, en especial de l'alumnat i del professorat, a través dels seus representants electes, amb l'objectiu de promoure en ells hàbits de participació.
El Centre establirà, a través dels documents fonamentals de gestió, la forma i manera d'aconseguir aquest objectiu general.

- De projecció externa:

Establir relacions de coordinació, col·laboració i intercanvi amb les institucions docents i no docents dels seu entorn.

- De formació permanent:

Afavorir la participació del professorat i la resta de membres de la comunitat escolar en activitats de formació permanent, que tendeixin a la seva actualització i renovació científica, tecnològica, cultural, artística i pedagògica amb l'objectiu de proporcionar una millor atenció humana i professional al nostre alumnat.

- D'àmbit administratiu:

Mantenir una alta eficàcia en les unitats de suport a la gestió que garanteixi el ràpid accés a la informació interna i externa i la seva lliure circulació entre tots els membres de la comunitat educativa, fent possible, així, agilitzar la presa de decisions.