Estructura organitzativa


ÒRGANS DE GOVERN
- Òrgans unipersonals                                                - Òrgans col·legiats
Director                                                         Consell Escolar
Cap d'estudis                                                 Claustre
Coordinador pedagògic
Cap d'estudis adjunt
Cap d'estudis de formació professional
Secretari
Administrador

ÒRGANS DE COORDINACIÓ

- Òrgans unipersonals                                                    - Òrgans col·legiats
Coordinadors d'etapa                                       Comissió de Coordinació pedagògica
Coordinador d'activitats complementàries      Departaments o seminaris didàctics
Coordinador d'informàtica
Coordinador de manteniment
Caps de departament o seminari


ÒRGANS DE GOVERN

- Òrgans unipersonals:

Director

Màxim responsable del Centre.

Les seves tasques més importants són:
 • Coordinació de l'equip directiu.
 • Impulsar els plans estratègics de centre.
 • Representar, establir i coordinar les diferents relacions amb les entitats de l'entorn.
 • Coordinar el funcionament dels diferents òrgans col·legiats del Centre.

Cap d’estudis

Substitueix el Director en la seva absència.

Les seves tasques més importants són:
 • Elaboració dels horaris.
 • Coordinació i regulació de les sortides complementàries i les diferents activitats que es programin en aquest àmbit.
 • Fer el seguiment de les cessions d'instal·lacions.
 • Fer el seguiment informatitzat del procés disciplinari.

Coordinador pedagògic

Màxim responsable del funcionament pedagògic de l'etapa de l'ESO.

Les seves tasques més importants són:
 • Planificar i fer el seguiment del funcionament dels equips docents a través de les coordinacions de nivell.
 • Planificar i fer el seguiment de les modificacions del Projecte Curricular de l'ESO.
 • Presentar les anàlisis dels resultats acadèmics d'aquesta etapa.
 • Coordinar la relació amb l'AMPA.

Cap d'estudis adjunt

Màxim responsable del funcionament pedagògic de l'etapa del Batxillerat.

Les seves tasques més importants són:
 • Planificar i fer el seguiment del funcionament dels equips docents a través de la coordinació de Batxillerat.
 • Planificar i fer el seguiment de les modificacions del Projecte Curricular del Batxillerat.
 • Gestionar, controlar i planificar tots els temes relacionats amb permisos i assistència del professorat.
 • Gestionar i controlar les guàrdies del professorat.

Cap d'estudis de Formació Professional

Màxim responsable del funcionament pedagògic de l'etapa de la FP.

Les seves tasques més importants són:
 • Planificar i fer el seguiment del funcionament dels equips docents a través del coordinador de FP.
 • Planificar i fer el seguiment de les modificacions del Projecte Curricular de la FP.
 • Planificar i gestionar la informatització, així com, la planificació i el manteniment de la xarxa del Centre, conjuntament amb el Coordinador d'informàtica del Centre.
 • Planificar i coordinar les proves d'accés als cicles formatius.

Secretari

Màxim responsable de l'arxiu i ordenació de la documentació del Centre.

Les seves tasques més importants són:
 • Planificar, controlar i fer el seguiment de la matrícula de Centre.
 • Gestionar el personal de secretaria i de consergeria, conjuntament amb el Director.
 • Realitzar les actes dels òrgans oficials del Centre.
 • Recollir i difondre la informació de les diferents reunions que es porten a terme en el Centre.
 • Gestionar el correu electrònic del Centre.

Administrador

Màxim responsable de la gestió econòmica de l'Institut.

Les seves tasques més importants són:
 • Planificar, controlar i fer el seguiment de les despeses del Centre.
 • Coordinar i gestionar l'adquisició de material inventariable dels cicles formatius.
 • Gestionar la optimització, distribució i modificació dels espais del Centre.
 • Planificar i coordinar el manteniment del Centre.
 • Fer el seguiment de les obres externes, gestionades pel Departament d’Ensenyament.
 • Planificar, coordinar i gestionar els contractes dels diferents serveis del Centre (cantina, neteja...).
 • Coordinar, planificar i fer el seguiment de l'inventari del Centre.

- Òrgans col·legiats

En la descripció d’aquests apartats hem optat per descriure la normativa que els regeix (LOCE).
Aquesta normativa probablement serà revisada i modificada en els propers anys. Llavors actualitzarem aquest apartat del nostre Projecte Educatiu.

Consell Escolar

Aquest és l'òrgan de màxima representació del Centre, compost per professorat, pares i mares, alumnat, personal d’administració i serveis i l’equip directiu.

1. El Consell Escolar és l'òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

2. El Consell Escolar estarà compost pels següents membres:
 • El Director del centre, que serà el seu President.
 • El Cap d'estudis.
 • Un regidor o representant de l'Ajuntament del terme municipal on es trobi radicat el centre.
 • Un nombre de professorat, triat pel claustre, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
 • Un nombre de pares i mares d'alumnes, triats respectivament per i entre ells, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
 • Un representant del personal d'administració i serveis del centre.
 • El Secretari del centre, que actuarà com secretari del Consell, amb veu i sense vot.
3. L'alumnat podrà ser escollit membre del Consell Escolar, a partir del tercer curs de l'Educació Secundària Obligatòria.

4. En cap cas podrà ser triat un alumne que hagi estat objecte de sanció per conductes greument perjudicials per a la convivència del centre durant el curs que tingui lloc la celebració de les eleccions.

5. L'alumnat del tercer cicle d'Educació Primària i dels dos primers cursos de l'Educació Secundària Obligatòria podran participar en el Consell Escolar en els termes que estableixin les Administracions educatives.

6. Les Administracions educatives regularan les condicions per les quals els centres que imparteixin els ensenyaments de formació professional específica o arts plàstiques i disseny puguin incorporar al seu Consell Escolar, un representant proposat per les organitzacions empresarials o institucions laborals presents en l'àmbit d'acció del centre.

7. Les Administracions educatives determinaran el nombre total de membres del Consell Escolar i regularan el procés d'elecció dels representants dels distints sectors que l'integren.

Les seves atribucions són:
 • Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del Claustre de professorat, en relació amb la planificació i organització docent.
 • Elaborar informes, a petició de l'Administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat.
 • Participar en el procés d'admissió d'alumnes i vetllar perquè es realitzi d'acord amb aquesta Llei i disposicions que la desenvolupin.
 • Aprovar el reglament de règim interior del centre.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar per que aquestes s'atinguin a la normativa vigent.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar.
 • Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de l'avaluació que del centre realitzi l'Administració educativa.
 • Ser informat de la proposta a l'Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l'equip directiu.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
 • Qualsevol altres que li siguin atribuïdes per l'Administració educativa.

Claustre

1. El Claustre de professorat és l'òrgan propi de participació del professorat en el control i gestió del centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si escau, decidir sobre tots els aspectes docents del centre.
2. El Claustre serà presidit pel Director i estarà integrat per la totalitat del professorat que presti servei en el centre.

Les seves atribucions són:
 • Formular propostes a l'equip directiu per a l'elaboració de la programació general anual, així com avaluar la seva aplicació.
 • Formular propostes al Consell Escolar per a l'elaboració del projecte educatiu i informar, abans de la seva aprovació, dels aspectes relatius a l'organització i planificació docent.
 • Informar el projecte de reglament de règim intern del centre.
 • Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagògica i en la formació del professorat del centre.
 • Triar els seus representants en el Consell escolar del centre i en la Comissió de selecció de director prevista en l'article 88 d'aquesta Llei.
 • Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l'alumnat.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de l'avaluació que del centre realitzi l'Administració educativa, així com qualsevol altre informe referent a la seva marxa.
 • Ser informat pel Director de l'aplicació del règim disciplinari del centre.
 • Ser informat de la proposta a l'Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l'equip directiu.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
 • Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per l'Administració educativa.

ÒRGANS DE COORDINACIÓ

Aquest apartat descriu de forma breu les coordinacions establertes actualment al Centre.
Aquest apartat podrà ser modificat a mida que s'avanci en l'autonomia de centre en funció de les seves necessitats i objectius.

- Òrgans unipersonals:

Coordinadors d'etapa

· ESO

En l'etapa de l'ESO es disposarà de dos coordinadors, un per a 1r i 2n i un altre per a 3r i 4t, i actuarà com a coordinador d'etapa el Coordinador pedagògic del Centre.
Les funcions bàsiques dels coordinadors d'ESO són:
 • Coordinar les reunions de l'equip docent corresponent.
 • Coordinar les accions més importants de cada nivell (adjudicació de variables, assistència, sortides, crèdit de síntesi...).
 • Fer un seguiment del Pla d'Acció Tutorial del seus nivells.
· Batxillerat

En l'etapa de Batxillerat es disposa d'un sol coordinador.
Les seves funcions bàsiques són:
 • Coordinar les reunions dels equips docents conjuntament amb el Cap d'estudis adjunt.
 • Fer un seguiment de l'assistència de l'alumnat d'aquesta etapa.
 • Fer un seguiment del Pla d'Acció Tutorial d'aquesta etapa.
 • Coordinar les reunions de delegats d'alumnes d'aquesta etapa.

· Formació Professional

En els Cicles Formatius es disposa d'un Coordinador d'etapa i un Coordinador dels cicles.

- Coordinador de FP

Les seves funcions bàsiques són:
 • Planificar, coordinar i fer el seguiment de la Formació en Centres de Treball (FCT).
 • Coordinar les Jornades Tècniques de FP del Centre.
 • Coordinar i establir les diferents reunions i/o contactes amb les empreses que té relació el Centre.

- Coordinador de cicles

Les seves funcions bàsiques són:
 • Fer un seguiment de l'assistència de l'alumnat d'aquesta etapa.
 • Participar en la realització de les Jornades Tècniques de FP del Centre.
 • Fer el seguiment de l'aplicació de les normes de disciplina a l'alumnat d'aquesta etapa.
 • Coordinar les reunions de delegats d'alumnes d'aquesta etapa.

Coordinador d'activitats complementàries

Les seves funcions bàsiques són:
 • Proposar, planificar i coordinar, conjuntament amb el Cap d'estudis, les activitats complementàries d'àmbit general (etapa).
 • Coordinar les activitats complementàries organitzades per nivell educatiu organitzades pels tutors.

Coordinador d’informàtica

Les seves funcions bàsiques són:
 • Assessorar al càrrec directiu responsable sobre l'estratègia de la informatització del centre.
 • Coordinar el manteniment de la xarxa informàtica del centre.

Coordinador de manteniment

Les seves funcions bàsiques són:
 • Planificar, coordinar i fer el seguiment del manteniment del centre d'acord amb les instruccions del càrrec de govern responsable (Administrador).

Caps de departament o seminari

Les seves funcions bàsiques són:
 • Coordinar i vetllar per a l'elaboració de les programacions de 1’ensenyament de les assignatures: objectius, continguts, metodologia, activitats, tècniques d'avaluació, proves de qualificació, activitats de recuperació ...
 • Coordinar i vetllar per a la preparació i participació en activitats interdisciplinàries i extraescolars del Departament.
 • Formar part de la Comissió de Coordinació pedagògica del Centre, aportant les propostes del Departament i informant al Departament de les propostes de la Comissió.

- Òrgans col·legiats:

Comissió de Coordinació pedagògica

Està integrada pel director, que en serà el seu president, el responsable de l'etapa d’ESO (Coordinador Pedagògic), Batxillerat (Cap d'estudis adjunt) i FP (Cap d’estudis de FP) i els Caps de departament.
Les competències de la Comissió són:

1. Establir les directrius generals per a l'elaboració dels Projectes curriculars d'etapa.

2. Coordinar l'elaboració dels Projectes curriculars d'etapa i la seva possible modificació.

3. Assegurar la coherència entre el Projecte Educatiu, els Projectes curriculars d'etapa i la Programació General anual.

4. Establir les directrius generals per a l'elaboració de les programacions didàctiques dels departaments, del pla d'orientació acadèmica i professional, i del pla d'acció tutorial.

5. Proposar al Claustre de professors els Projectes curriculars per a la seva aprovació.

6. Vetllar pel compliment i posterior avaluació dels Projectes curriculars d'etapa.

7. Proposar al Claustre la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o proves extraordinàries d'acord amb la Prefectura d'estudis.

Departaments o seminaris didàctics

Són els òrgans encarregats d'organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de les àrees, matèries o mòduls corresponents.
Estan integrats per la totalitat del professorat que imparteix l'ensenyament de les àrees, matèries o mòduls assignats al Departament.
Les competències dels Departaments didàctics són:

1. Formular propostes a l'equip directiu i al Claustre relatives a l'elaboració del Projecte Educatiu i de la Programació General anual.

2. Formular propostes a la Comissió de coordinació pedagògica relatives a l'elaboració dels Projectes curriculars d'etapa.

3. Elaborar, abans del començament del curs, la programació didàctica dels ensenyaments corresponents a les àrees, matèries i mòduls integrats en el Departament, sota la coordinació i direcció del seu Cap, i d'acord amb les directrius generals establertes per la Comissió de Coordinació pedagògica.

4. Promoure la investigació educativa i proposar activitats de perfeccionament dels seus membres.

5. Mantenir actualitzada la metodologia didàctica.

6. Col·laborar amb el Departament d'Orientació en la prevenció i detecció primerenca de problemes d'aprenentatge, així com amb la programació i aplicació d'adaptacions curriculars per a l'alumnat que ho precisi.

7. Organitzar i realitzar activitats complementàries amb el Departament corresponent.

8. Organitzar i realitzar les proves necessàries per a l'alumnat de Batxillerat o de Cicles Formatius amb matèries pendents.

9. Resoldre les reclamacions derivades del procés d'avaluació que l'alumnat formuli al Departament i dictar-ne els informes.

10. Elaborar, a final de curs, una memòria on s'avaluï el desenvolupament de la programació didàctica i els resultats obtinguts.

11. Proposar matèries optatives dependents del Departament que seran impartides per llur professorat.