Característiques de l'alumnat

Educació Secundària Obligatòria (ESO)


Tot i que aquesta etapa és la més concreta respecte a la procedència de l'alumnat, no podem dir que aquest alumnat tingui característiques homogènies.
El Centre està situat físicament dins del districte de Ca n'Aurell però, el fet de ser fronterer amb tres barris més, complica de forma important la descripció de les característiques de l'alumnat.
Podem dir que tenim de tot, és a dir, que la franja d'interessos és molt àmplia. Va des de l'alumnat amb un interès molt marcat en els estudis fins a l'alumnat fortament distanciat del sistema i amb un rebuig molt marcat.
Aquest fet és conseqüència que la procedència de les famílies és molt divers, tant des del punt de vista econòmic com social. Podem trobar des de famílies molt ben estructurades fins a famílies amb situacions molt poc afavoridores perquè els seus fills puguin trobar incentius per l'estudi.
Aquests darrers anys també s'està incorporant alumnat procedent d'altres països: Marroc, Colòmbia, Equador... Això ens obliga a establir agrupaments diferenciats per poder donar resposta a tots i cada un en funció de les seves circumstàncies.
Els agrupaments, el seu funcionament i les seva normativa es descriuran en el projecte curricular corresponent.

Batxillerat


Les característiques de l'alumnat en aquesta etapa haurien de ser més homogènies si considerem que ja han superat l'etapa obligatòria i, per tant, haurien de tenir les idees més clares.
Tot i així ens trobem amb molts alumnes que no tenen massa clar per què fan Batxillerat i quins són els seus objectius en un futur immediat. Això també ens obligarà a plantejar aquesta etapa en base a aquestes variables.
Dediquem molts esforços en el control de l'assistència de l'alumnat. Ens preocupa el grau d'absentisme en etapes postobligatòries.

Cicles Formatius


En l'etapa educativa de Cicles Formatius també ens trobem amb interessos diferenciats respecte a les etapes exposades anteriorment.
Aquí caldria diferenciar els cicles de grau mitjà dels cicles de grau superior, ja que la tipologia d'alumnat, els estudis cursats i, fins i tot, els objectius, són diferents segons el cas.

· Cicles de Grau Mitjà

En aquesta etapa hem de tenir en compte que els interessos de l'alumnat són força variats. Ens podem trobar amb alumnes amb idees molt clares i que saben què volen quan cursen aquests estudis, o, trobar-nos amb alumnes que s'han apuntat a un cicle sense tenir clars els objectius acadèmics. Fins i tot pot haver-hi casos d'alumnes que han aprovat l'etapa anterior amb fortes deficiències acadèmiques i molt poques ganes d'estudiar.
Aquest conglomerat de diferents tipologies d'alumnat obliga a estructurar aquesta etapa d'una forma molt específica.
Aquesta estructura també estarà desenvolupada en el projecte curricular i en els objectius corresponents.

· Cicles de Grau Superior

En els cicles de grau superior, malgrat que tenen una mateixa orientació al món del treball, l'alumnat és diferent per diversos aspectes: l'edat, la procedència i, fins i tot, els seus interessos.
En aquesta etapa ens podem trobar, també, amb situacions molt diverses. Per esmentar-ne algunes: alumne procedent de Batxillerat, amb un bon aprenentatge, interessat en cursar un cicle concret amb objectius clars; alumne que no ha aconseguit la nota suficient a la selectivitat i, per no perdre un any, s'apunta a fer un cicle formatiu; alumnes que, després d'uns anys d'haver deixat els estudis retornen al sistema a través de les proves d'accés...
L'enfocament pedagògic d'aquesta etapa està més centrat a donar una formació actualitzada i lligada a les necessitats del món empresarial.