Política de qualitat

La política de qualitat de l’Institut de Terrassa s'ha definit tenint en compte els objectius generals de l’Institut i les expectatives i necessitats dels seus usuaris interns i externs definits com: alumnat, famílies, professorat, personal d'administració i serveis, empreses, Universitat, Institucions i societat en general.

Per a l’Institut de Terrassa la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.

La direcció assegura l'existència d'una política de qualitat, dirigida a:

 • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l'alumnat.
 • Contribuir a l'assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
 • Desenvolupar i implicar el conjunt de l'equip humà que forma part de l'Institut per tal d'assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
 • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
 • El compromís del compliment de la normativa legal vigent aplicable.

El compromís amb la qualitat afecta tota l'organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l'equip professional del centre. L'equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

El centre, a més de la seva missió i visió, té també definits uns valors.
MISSIÓ

L'Institut de Terrassa és un centre d'educació públic i, com a tal, impartim un sistema de formació: obert a tothom, gratuït, laic, democràtic, coeducatiu i integrador.

VISIÓ

El nostre centre educatiu té com a finalitat la implementació d'un procés educatiu que ens permeti arribar a un nivell d'excel·lència amb voluntat d'innovació i millora contínua.

VALORS

El fet de ser una institució educativa pública ens obliga a tenir uns trets d'identitat marcats per la normativa vigent comuns amb molts altres centres.
L'Institut de Terrassa, però, té uns valors propis que el caracteritzen i així ens definim com un centre:

 PARTICIPATIU

 • Potenciem la corresponsabilitat i la implicació de la comunitat educativa en la presa de decisions. 
 • Facilitem l'accés a la documentació i informació que genera el centre. 
 • Disposem de canals permanents de participació per als alumnes, pares i personal del centre.
 • Complim compromisos i assumim responsabilitats.

 COMPROMÉS AMB LA MILLORA CONTÍNUA

 • Realitzem anualment autoavaluacions internes  i avaluacions externes.
 • Dissenyem i avaluem un PE que ens permet avançar en la consecució d'objectius a llarg termini.

 QUE APOSTA PER L'ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 

 • Disposem d'un conjunt d'aplicatius que ens faciliten de forma automàtica i en temps real les dades recollides, minimitzant possibles errors i estalviant temps i esforços.
 • També donem prioritat a l'ús de les noves tecnologies en la pràctica docent, en la comunicació amb famílies, entre professorat, amb alumnes...

 

(reproduït del Manual de gestió de la Qualitat)