Departaments‎ > ‎ESO i Batxillerat‎ > ‎

Orientació


CAP DE DEPARTAMENT

  • Aleida Lorenzo


PROFESSORAT

  • Ainara Blanco   Psicopedagoga
  • Carme López   Coordinadora de 4t
  • Dídac del Valle   Tutor Aula Oberta
  • Isabel Pérez   Tutora de 4t D
  • Laura González   Tutoria de la USEE
  • Roser Roca   Educadora USEEEnllaços· QUÈ ÉS L'AULA D'ACOLLIDA

L'aula  d'acollida  atén a aquells alumnes nouvinguts i que no dominen el català, llengua vehicular en el procés d’ensenyament aprenentatge. Aquest recurs ha de proporcionar a l'alumnat   nouvingut una atenció adequada a les necessitats i als progressos relacionals i lingüístics, com a complement del treball del grup classe al qual estigui adscrit. 


· QUÈ ÉS LA USEE

Les unitats de suport a l'educació especial (USEE) són unitats per a facilitar que alumnes amb manca d'autonomia per causa de discapacitats motrius, discapacitats intel·lectuals o trastorns del desenvolupament i la conducta, susceptibles de ser escolaritzats en centres específics, puguin participar en entorns  escolars ordinaris.

Els professionals assignats a aquestes unitats han d'atendre entre 5 i 8 alumnes, prioritzant: el suport al professorat del grup ordinari, mitjançant l'elaboració de materials específics o adaptats que facilitin la participació d'aquest alumnat en les activitats generals del grup, la concreció d'estratègies per possibilitar la seva participació en les activitats de l'aula ordinària i l'acompanyament, quan  calgui, d'aquests alumnes en les activitats a l'aula ordinària.

Alguns dels projectes que s'estan portant a terme amb els alumnes d'aquest recurs són: “Projecte de Lectura”, “Projecte d'Hort i Jardí”, “Projecte de narració de contes a alumnes d'Infantil” d’un CEIP de la zona, “Projecte de Titelles”, entre d'altres.· QUÈ ÉS L’AULA OBERTA

El que actualment es coneix amb el nom d'“aula oberta” és una forma organitzativa i metodològica dels programes de diversificació curricular. Aquests programes de diversificació curricular tenen com a finalitat afavorir que l'alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtenir el títol de graduat d’ESO, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l'establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.

Poden participar en aquests programes els alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d'aprenentatge, manca de motivació i/o un baix nivell de competències en la majoria de matèries, tenen compromès l'assoliment dels objectius de l'etapa.

En l'actualitat estem treballant a través de la realització de diferents projectes: el projecte de fotografia: “El món per un forat”, “Reparació i manteniment de bicicletes”, “Gestió de la Cantina de l’INS”, col·laboració amb l’entitat “Plantem-nos”, entre d’altres.


· SOBRE L'ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA – ORIENTACIÓ

Les funcions de l'especialista en orientació educativa s'agrupen en:

1. Atenció als alumnes

1.1. Atenció directa als alumnes

Com a suport especialitzat dins l'aula

Docència sobre aspectes competencials relacionats amb l'especialitat

1.2. Realització d'avaluacions psicopedagògiques i informes

Informes que orientin en la presa de decisions amb alumnes amb més dificultats

Informes per orientar l'escolarització a l'ensenyament postobligatori

Informes per a la derivació a UEC


2. Suport tècnic al conjunt de la comunitat escolar

2.1. Suport tècnic a l'equip docent.

Assessorament per a la funció tutorial i valoració dels grups classe

Suport en l'orientació acadèmica i professional

Col·laboració en la planificació de les estratègies organitzatives i didàctiques

Suport i assessorament psicopedagògic en general

2.2. Suport tècnic a l'equip directiu del centre

Suport a l'equip directiu en l'elaboració, aplicació, avaluació i actualització del PEC

Participació en la Comissió d'Atenció a la Diversitat

Coordinació pedagògica dels recursos i de les actuacions dels serveis externs